Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Ontwikkelingsmodule Zelfregie en bedrijfsstrategie

Algemeen
De strategische bedrijfsvoering van een organisatie is een complex geheel van kaders, beleidslijnen, richtlijnen en procedures die structuur geven aan de realisatie van de organisatiedoelstelling. In een aantal strategisch aspecten van een organisatie is empowerment expliciet aan de orde.

Zo is de manier waarop een dienstverlenende organisatie met haar klanten communiceert relevant voor de empowerende benadering.
Ook de interne communicatie, inspraak en medezeggenschap bij de totstandkoming van strategisch beleid zijn aspecten waar empowerment een grote impact kan hebben.

Aanpak
In deze module gaan de deelnemers aan de slag met een aantal vragen over de strategische aspecten van de bedrijfsvoering. Bij elk aspect kijken zij eerst naar wat er binnen de organisatie over dit onderwerp is vastgelegd in handboeken, beleid, protocollen en procedures.

Strategische aspecten
Kwaliteit en productiviteit hangen sterk samen met de motivatie van medewerkers. En deze is weer nauw verbonden met de vraag in hoeverre een medewerker zich betrokken voelt/weet. Dit leidt tot de gewetensvraag voor een organisatie:’ Wat doen wij aan verbetering van arbeidskwaliteit, werksatisfactie en productiviteit?’

- Hoe werkt de organisatie aan een intermenselijke (sociale) samenhang?
- Hoe werkt de organisatie aan verhoging van de kennisintensiviteit?
- Hoe stimuleert de organisatie het eigen ondernemerschap?
- Hoe maakt de organisatie werk de moeite waard?
- Hoe werkt de organisatie aan variëteit, mobiliteit en flexibiliteit?
- Hoe geeft de organisatie vorm aan veranderingsprocessen?